Zapytania Ofertowe

Zaproszenie
do składania ofert na najem lokalu
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zaprasza do składania ofert w konkursie na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności handlowej w budynku Centrum Obsługi Turystów w Brzezince przy ulicy Męczeństwa Narodów 14.
Istotne warunki najmu lokalu:
 1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 102 m2 (w tym sala o pow. 71,9 antresola o pow. 20,1 oraz zaplecze sanitarne o pow. 10,0) z przeznaczeniem na działalność handlową (pamiątki, kwiaty, znicze, itp. z wyłączeniem działalności gastronomicznej).
 2. Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 4 lat (do 14 kwietnia 2019 roku) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wynajmujący oczekuje od Najemcy zobowiązania do odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, celem prowadzenia działalności handlowej.
 4. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:

  Kaucji gwarancyjnej w wysokości 1-miesięcznej stawki czynszu brutto płatnej najpóźniej w dniu podpisania umowy o najem.
  Powyższa kaucja zostanie zwrócona oferentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy (z zastrzeżeniem postanowień umownych)

  Wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu brutto do 10-tego każdego miesiąca – tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,

  Koszty użytkowania na podstawie odrębnego porozumienia:

  *Woda i ścieki oraz energia elektryczna wg stawek obowiązujących u dostawcy
  *Ogrzewania lokalu
 1. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy z odbiorcą odpadów komunalnych.
 2. Nakłady konieczne poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Najemcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.
 3. Najemca zobowiązany będzie do utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
 4. Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień w celu prowadzenia działalności handlowej.
W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z P. Robertem Grabowskim, nr tel. 791 676 278.
Warunkiem ubiegania się o wynajem lokalu jest złożenie oferty na formularzu według załączonego do niniejszego zaproszenia wzoru wraz z dokumentami określonymi w formularzu.
Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w budynku Centrum Obsługi Turystów w Brzezince” należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9, w terminie do dnia 25 lutego 2015 r.od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.
Na kopercie należy zamieścić nazwę  i adres Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9 32-600 Oświęcim.
Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem nie będą rozpatrywane.
 
 1. Decyzja dotycząca wynajęcia lokalu zostanie podjęta w terminie do dnia 27 lutego 2015 r.
 2. Kryteria wyboru ofert:
 • Wysokość czynszu - 100 %
 1. OKSiR zastrzega sobie prawo do swobody wyboru ofert, rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyn, wycofania lokalu z wynajmu oraz przedłużenia terminu rozpatrywania ofert.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi oferentów o wynikach konkursu, publikując informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Wynajmującego.
 3. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony w formie pisemnej.
 

 

(Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u P. Jadwigi Szczerbowskiej pod nr tel. 784 152 508)