Projekt Oświęcim-Vavrečka

 

Oświęcim-Vavrečka z dziedzictwem w przyszłość”


 

Projekt realizowany przez : Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

Partner projektu: Obec Vavrečka

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim - http://www.oksir.gminaoswiecim.pl/

Obec Vavrečka - http://www.vavrecka.sk/


 

Termin realizacji: 01.02.2019-31.10.2019

Lokalizacja: Gmina Oświęcim, Polska / Gmina Vavrečka –Słowacja


 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

oraz z budżetu państwa.

Dofinansowanie mikroprojektu wynosi: 38 959,39 €

 

 

Głównymi atutami Gminy Oświęcim oraz Vavrečki jest dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe terenów na których się znajdują. Pomimo systematycznej pracy partnerów atuty te nadal nie są wykorzystywane w maksymalnie dużym stopniu, stąd potrzeba dalszego rozszerzania kompetencji, świadomości i wiedzy, zarówno mieszkańców wspomnianych jednostek, ale także wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego i odwiedzających te rejony turystów. Projekt będzie odpowiadał na potrzeby zdiagnozowane przez partnerów, są to przede wszystkim: zbyt niski poziom integracji społecznej i kulturowej mieszkańców terenu pogranicza, mała ilość kontaktów bezpośrednich pomiędzy mieszkańcami Vavrečki i gminy Oświęcim, nie wystarczająca znajomość dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza oraz sposobów jego zrównoważonego wykorzystania przez grupy docelowe projektu, brak efektywnych sposobów dotarcia z informacją i promocją dot. posiadanych walorów do mieszkańców obszaru działalności partnerów, całego terenu pogranicza oraz turystów.

 

Projekt odpowiada także na zdiagnozowane problemu obszaru pogranicza, tak jak m.in. podejmowanie wspólnych, transgranicznych działań związanych z ekologią, zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W ramach projektu zakładamy innowacyjny produkt jakim będzie stworzenie i wdrożenie do powszechnego i bezpłatnego użytku aplikacji mobilnej prezentującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza, promującej atrakcje i walory Gminy Oświęcim i Vavrečki oraz terenów pogranicza.

 

Realizacja projektu oddziaływać będzie pozytywnie na stosunki pomiędzy społecznościami Polski i Słowacji. Podjęte w ramach projektu działania ukierunkowane zostaną na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie stosunków pomiędzy oboma sąsiadującymi ze sobą regionami na płaszczyźnie wspólnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym organizowanych w Polsce i na Słowacji. Poprzez transfer zasobów ludzkich, kultury, myśli i wiedzy projekt przyczyni się do znoszenia barier w kontaktach przygranicznych społeczności polskiej i słowackiej, sprzyjać będzie integracji obu narodów.

 

Projekt przynosi korzyści odczuwalne po obu stronach granicy. W projekcie uczestniczyć będą mieszkańcy przygranicznych j.s.t. – gminy Oświęcim z Polski i Vavrečka ze Słowacji. Projekt stwarza podstawy dalszego rozwoju współpracy transgranicznej i tworzy trwałe struktury współpracy. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy partnerami planowana jest organizacja podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Projekt poprzez swój charakter przełamywać będzie bariery językowe i mentalne obu europejskich społeczności (wspólnie opracowana aplikacja mobilna, publikacje i materiały promocyjne). Stanowić będzie bazę dla rozwoju różnorakich inicjatyw powstałych na gruncie zawartych kontaktów, w tym zarówno w zakresie działalności kulturalnej i informacyjnej, może również znacząco przyczynić się do powstania wspólnych inicjatyw gospodarczych, w tym w zakresie turystyki. Wskutek nabytych doświadczeń stanowić będzie punkt odniesienia w organizacji przedsięwzięć o podobnej specyfice (inicjatyw społecznych i kulturalnych, sportowych, itp.). W tym aspekcie ważny będzie udział osób zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie życia kulturalnego swoich społeczności lokalnych (KGW, zespoły folklorystyczne, twórcy kultury i ludowi zarówno z Gminy Oświęcim i Vavrečce), w tym przedstawiciele grupy defaworyzowanej (osoby 50+). Dzięki udziałowi w projekcie osoby te podniosą swoje kompetencje, jak również zdobędą nową wiedzę odnośnie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza oraz co równie istotne,nawiążą bezpośrednie kontakty z partnerami z innego państwa, co w przyszłości ułatwi organizacje oddolnych, transgranicznych inicjatyw kulturalnych, społecznych, integracyjnych,edukacyjnych i ekologicznych.

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

Po stronie polskiej:

mieszkańcy gminy Oświęcim, w tym przede wszystkim czynni uczestnicy działań kulturalnych tj. członkowie kół gospodyń wiejskich, grup i stowarzyszeń seniorów oraz emerytów i zespołów artystycznych (głownie osoby w wieku 50+). Dodatkowo pracownicy i sympatycy jednostek prowadzących działalność ukierunkowaną na krzewienie kultury, dzieci i młodzież, władze samorządowe, przedstawiciele lokalnych instytucji, w tym: Urzędu Gminy Oświęcim, Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także turyści i mieszkańcy innych miejscowości.

Po stronie słowackiej:

mieszkańcy gminy partnerskiej uczestniczący w projekcie poprzez czynny udział w realizowanych zadaniach, zaproszeni przedstawiciele świata kultury, władze samorządowe, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających w dziedzinie kultury, a także zainteresowani mieszkańcy Vavrečki, turyści, mieszkańcy pogranicza.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Wyjazdy studyjne na tereny pogranicza w Polsce i Słowacji

I wizyta-Polska - 9 maja 2019 r.

- Poznawanie dziedzictwa przyrodniczego w gminie Oświęcim: zwiedzanie wraz z przewodnikiem terenów Natura 2000

- Poznawanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenu pogranicza - Pałac w Pszczynie, Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

II wizyta-Słowacja - 16 maja 2019 r.

- Poznawanie dziedzictwa kulturowego w Vaverčce: zwiedzanie miejscowości, spotkania z lokalnymi organizacjami i twórcami kultury.

- Poznawanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenu pogranicza - Oravski Zamek oraz Dolina Demianowska.

Podczas wizyt studyjnych będzie przeprowadzana identyfikacja najbardziej cennych - zdaniem uczestników - miejsc i atrakcji z terenu gminy Oświęcim i Vavrečki. Na tej podstawie zostanie wykonana publikacja - fotopuzzle, które zostaną przekazane uczestnikom, jak także partnerom projektu w celu promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza i zapewnienia trwałości projektu.

  • Festiwal polskich smaków w Vavrečce - 28 lipca 2019 r.

Wyjazd grupy ok. 60 osób do Vavrečki na święto św. Anny – imprezę kulturalną obywającą się tam corocznie. Podczas wydarzenia odbędzie się Festiwal Polskich smaków, podczas którego prezentowane i przeznaczone do degustacji bedą tradycyjne polskie potrawy oraz produkty lokalne z Gminy Oświęcim w tym: przystawka, napój oraz charakterystyczne dla Gminy Oświęcim danie ciepłe.

  • Stworzenie aplikacji mobilnej w dwóch wersjach językowych

Aplikacja będzie prezentować najważniejsze atrakcje przyrodnicze i kulturowe położone w gminach Oświęcim i Vavrečka w dwóch wersjach językowych, jak także informować o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza polsko-słowackiego, jak również będzie miała aspekt promocyjny.

Aplikacja będzie przygotowana na następujące platformy mobilne:

- Urządzenia mobilne (smartfony/tablety) z systemem iOS w wersji 8 i wyższej: iPhone/iPad/iPod.

- Urządzenia mobilne (smartfony/tablety) z systemem Android 4.0 i wyższej.

Do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play i App Store.

Bezpośrednie linki do pobrania będą umieszczone na stronach internetowych i profilach społecznościowych partnerów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.Dzięki aplikacji zwiększy się poziom świadomości oraz wiedzy osób z niej korzystających na temat zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów pogranicza.