Gminny Konkurs na Najładniejszą Dekorację Dożynkową

W związku ze zbliżającymi się dożynkami 2019 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim ogłasza konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową zapowiadającą i promującą dożynki sołeckie w gminie Oświęcim. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie po zapoznaniu się z załączonym regulaminem.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

dla sołectw z terenu Gminy Oświęcim

na najładniejszą dekorację dożynkową zapowiadającą i promującą dożynki w Gminie Oświęcim

I Cel konkursu:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek.

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową.

3. Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych dekoracji.

4. Ulepszenie estetycznego wizerunku sołectwa .

5. Integracja mieszkańców poszczególnych sołectw.

 

II Organizator konkursu:

- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

 

III Adresaci konkursu:

- Sołectwa z terenu Gminy Oświęcim.

 

IV Organizacja konkursu:

1. Zakłada się trwanie konkursu w sposób cykliczny.

2. Regulamin konkursu może być aktualizowany corocznie.


 

V Terminarz konkursu i tryb składania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia do konkursu składają sołtysi sołectw na formularzach zgłoszeniowych w terminie do 12 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim .

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim , oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim .

2. Ocena ozdób dożynkowych dokonana zostanie w tygodniu poprzedzającym dożynki.

 

 

VI Komisja konkursowa:

 

- komisję konkursową powołuje dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

- decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne

 - o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród sołtysi zostaną poinformowanie telefonicznie w terminie późniejszym.