Poznajemy Gminę - Rajd Rowerowy

Zapraszamy miłośników jazdy na rowerze na kolejny rajd rowerowy po naszej gminie. W tym roku będzie możliwość podczas rajdu zwiedzić stałą wystawę "Klisze Pamięci" Mariana Kołodzieja u o. Franciszkanów w Harmężach (punkt 1). Może wejść grupa 30 osób o godz. 11:00. Decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu.

Regulamin Rajdu „Poznajemy Gminę” – 05.06.2022 roku

 

I. Organizatorem Rajdu Rowerowego, zwanego dalej rajdem jest:

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9,
32-600 Oświęcim

 

II. Cel imprezy:

 

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

 2. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku.

 3. Wzrost integracji i aktywności społecznej na rzecz swojej miejscowości wśród mieszkańców sołectw, poprzez wspólne organizowanie oraz odwiedzanie stanowisk
  i miejsc w sołectwach,

 4. Wzrost integracji między sołectwami gminy, poprzez zorganizowanie jednej wspólnej imprezy podsumowującej działanie, na której spotkają się uczestnicy i osoby aktywne w sołectwach.

 5. Wzrost "poziomu" wiedzy nt. historii, tradycji i kultury lokalnej poprzez rozwiązywanie zagadek i zadań na stanowiskach w sołectwach.

 

III. Termin rajdu:

 

5 czerwca 2022 r. (niedziela)

 

Organizator nie przeprowadza rejestracji uczestników. Pobranie i wydrukowanie karty startowej uprawnia do wzięcia udziału w imprezie i jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Rajdu.

Miejsce rozpoczęcia Rajdu – dowolne dla każdego uczestnika np. z domu do najbliższego stanowiska.

Czas rozpoczęcia Rajdu - również dowolny, jednak stanowiska w sołectwach będą czynne od godziny 9:00 do 16:00

Stanowiska Rajdowe – miejsce w każdym sołectwie, przygotowane przez sołectwo, na którym zdobywamy pieczątkę rajdową lub hasło punktu na Karcie Starowej.

Miejsce zakończenia Rajdu – teren przy OKSiR w Brzezince przy ul. Sportowej 9

Czas zakończenia Rajdu - do godziny 17:00 przyjmowanie kart uczestników
w Brzezince. Rozwiązanie Rajdu około 17:30 po rozlosowaniu i wręczeniu nagród.

 

IV. Trasa rajdu:

 

 1. Rajd nie ma jednej przygotowanej trasy przejazdu. Założeniem Rajdu jest odwiedzenie w dowolnej kolejności przez uczestników stanowisk, znajdujących się w każdym Sołectwie Gminy Oświęcim. Szczegółowa lokalizacja stanowisk, znajduje się
  w Mapie Rajdu, znajdującej się na rewersie karty startowej.

 2. Każdy uczestnik samodzielnie wybiera kolejność odwiedzania punktów. Aby ukończyć Rajd należy odwiedzić, wszystkie 13 punktów w zachodniej części Gminy Oświęcim

 3. Na każdym stanowisku będzie możliwe zdobycie tylko jednej pieczątki przez jednego uczestnika indywidualnie.

 4. Zakończenie Rajdu odbędzie się na terenie przy siedzibie OKSiR w Brzezince przy ul. Sportowej 9 (punkt 11). Przewidziany czas trwania finału: 17.00 -18.00.

 

 

V. Zasady uczestnictwa

 

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower zgodnie
  z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

 2. Uczestnicy Rajdu zaopatrują się w kartę startową, którą można pobrać ze strony internetowej: www.oksir.gminaoswiecim.pl.

 3. Uczestnictwo w rajdzie to również przyjęcie i stosowanie regulaminu.

 4. Uczestnikiem Rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.

 5. Osoba uczestnicząca w rajdzie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane
  z uczestnictwem. Należy również pamiętać, że osoby niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich uczestnictwo może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

 6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - opiekuna prawnego.

Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego /zał. nr 1 do regulaminu/.

 1. Organizatorzy Rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.

 2. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny, odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu.

 3. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora

 4. Każdy uczestnik Rajdu sam odpowiada za siebie i swoje bezpieczeństwo,

 5. Każdy uczestnik powinien zatroszczyć się o odpowiednik ekwipunek na wypadek problemów podczas Rajdu

 6. Organizatorzy nie są organizatorami przejazdu rajdu, Uczestnicy dobierają trasy indywidualnie. Każda osoba uczestniczy w Rajdzie na własną odpowiedzialność

 7. W trakcie Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających.

 8. Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

 9. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo) oraz posiadania elementów odblaskowych.

 

 

VI. Limit uczestników:

 

1. Nie przewidziano limitu uczestników Rajdu

2. Organizator udostępnia karty startowe do wydruku w formacie A3 na swojej stronie internetowej. Mapa rajdu jest na rewersie karty startowej.

 

 

VII. Zasady bezpieczeństwa:

 

1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.

2. Trasę należy pokonać w wyznaczonym limicie czasowym, tj. do godz. 16:00 (zgłoszenie się na zakończeniu rajdu w Brzezince ul. Sportowa 9 do godz. 17:00). Uczestnicy, którzy nie ukończą rajdu w wyznaczonym limicie czasowym przestają być uczestnikami Rajdu.

3. Organizator jedynie powiadomi służby porządkowe i ratunkowe o organizacji imprezy rowerowej na terenie Gminy

4. Organizator nie zapewnia serwisu rowerowego podczas Rajdu.

 

VIII. Świadczenia od Organizatora:

 

Organizator zapewnia:

- kartę startową

- mapę rajdu

- poczęstunek na miejscu zakończenia rajdu.

 

IX. Nagrody:

 

 

 1. Nagrody będą losowane wśród uczestników, którzy posiadają wszystkie pieczęcie i hasła z punktów kontrolnych i będą obecne podczas zakończenia Rajdu w Brzezince.

 2. Nagród nie mogą otrzymać organizatorzy rajdu ani ich najbliżsi.

 

X. Harmonogram rajdu:

 

09:00 – 16:00 – Rajd Gminny po stanowiskach w Sołectwach

Do godziny 17:00 przyjmowanie kart rajdowych od uczestników rajdu w miejscu zakończenia tj. Brzezinka ul. Sportowa 9

17:00 – 18:00 – Zakończenie Rajdu, poczęstunek i rozlosowanie nagród rajdowych

XI. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

2. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155 j.t.).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktu kontrolnego na trasie rajdu
w uzasadnionych przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.

8. Organizator nie odpowiada za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone podczas Rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.

 

9. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone podczas transportu rowerów. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.

 

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

11. Podczas Rajdu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, na której może być utrwalony wizerunek jego uczestnika.

Fotografie te mogą zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej OKSiR (www.oksir.gminaoswiecim.pl) i Gminy Oświęcim (tj. www.gminaoswiecim.pl),

a także na Facebooku tych podmiotów oraz na łamach gazety „Oświęcimska Gmina”.

Osoba przystępująca do Rajdu, wyraża jednocześnie zgodę na publikację jego wizerunku w ww. mediach.

Treść klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych przez OKSiR stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.

 

13. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 

15. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

16. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.


 

Tagi

GALERIA