Informacje o projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 

Tytuł projektu :

 

„Aktywne lato w Gminie Oświęcim- rozwój kapitału społecznego Gminy Oświęcim”

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Aktywni lokalnie wzmacniają kapitalnie – edukacyjnie, sportowo i kulturalnie, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel :

Realizowanie polityki integracji społecznej w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie, animowanie, inspirowanie i integrowanie lokalnej społeczności. Rozwój kapitału społecznego Gminy Oświęcim, a także wzmocnienie tego kapitału poprzez realizacje operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym. Wzrost kompetencji oraz aktywności społecznej mieszkańców na terenie gminy Oświęcim.